راهنماي انتخاب و جانمايي آشكارساز هاي شعله

راهنماي انتخاب و جانمايي آشكارساز هاي شعله نور توليد شده توسط شعله آتش داراي طيف هاي نوري مختلفي است؛ نظير باند طيف نوري ماوراء بنفش (UV)، باند طيف نوري Visible  و يا همانبخشي از طيف نوري شعله كه براي ما انسانها قابل مشاهده است و باند وسيع IR يا مادون قرمز. با توجه به محدوده[…]