کنترل و حذف بو

سيستم مه پاش بهترين وسيله برای كنترل  و مديريت بو در مكان های بزرگ در مقياس صنعتی و تجاری می باشد، همچنين اين سيستم ، يك سيستم موثر و به صرفه، براي حذف همه ي بو های ناشی از ذرات جامد ، تجزيه ميكروبي و شيميائي ( ازقبيل: آمونياك، سولفيد هيدروژن ، دی اكسيد گوگرد ، مركاپتانها ، آمین آلدهید ، الكل ها ، اسيد های چرب و هيدروكربن ها )  ايجاد مي كند، كه هزينه كاركرد و نگهداري آن در مقايسه با  ساير سيستم هاي قديمي بسيار كمتر مي باشد كه  مي تواند به طور مقرون به صرفه اي بوهاي نا مطبوع ناشي از محيط هاي كاري هم در محيط داخلي و هم محيط خارجي را حذف كند.

اين سيستم می تواند در فضا های باز بسيار بزرگ كاركند و با اسپری ذرات مه كل فضای زباله دانی يا داخل آن فضايی كه كنترل پسماند صورت می گيرد مثل: محيط تصفيه فاضلاب ، پرورش دام و طيور،  واحد تصفيه صنايع شيميائی و پتروشيمی را در بر بگيرد.

معرف های مخرب بو( Odour desctructive reagents)  عصاره های كاملا طبيعی هستند كه از گياهان گرفته می شوند كه عطر يا ماده پوششی(masking agents) نيستند. اما به محض اين كه نزديك گاز های بد بو اسپری می شوند آنها را جذب مي كنند و آن ها را به تركيبات تجزيه پذير يا بدون بو تبديل می كنند که اين تركيبات دوستدار محيط زيست ، غير سمی ، غير آلوده ، غير قابل اشتعال ، غير فاسد شدنی و تجزيه پذير هستند. اصل اين روش در صنايع غذايی و خانگی بسيار استفاده می شود.

سيستم پخش خنثی كننده بو از پمپ جهت افزایش فشار مايع تا 10بار و توسط شيلنگ های مخصوص و نازل های خاص که آب را پودر می كند، تشكيل شده است.

اين ماده معرف به شكل ذرات مه بسيار ريز در حد  قطرات 50ميكرون، در هوا معلق می مانند و سپس تبخير می شوند بدون خيسی يا قطره شدن كه اين سيستم را بسيار موثر می سازد.

خنثی كننده مولكولی به طور فيزيكی  با مولكول بو تركيب می شود و باعث تخريب آن به طور كامل می شود.

سيستم ما هم برای ذرات زائد جامد و مايع موثر است واين فرآيند شامل پودر كردن خنثی كننده ها (برای جلوگيری از دريافت بو) جاذب های بو (كه محدود می كند ماده هايی كه باعث بو می شود) يا بصورت كاملا خنثی كننده طبيعی آنها را به ماده ی طبيعی تجزيه می كند و مانع تشكيل بو از طريق واكنش های شيميائی می شود.

مزيت اين روش نسبت به ساير روش های كنترل بو پائين بودن هزينه آن بخاطر پودر كردن آب می باشد كه هزينه انرژی آن بسيار كم است و نصب آن بسيار سريع است .

برخی كاربردهای سيستم كنترل و حذف بو عبارتند از:

  1. ايستگاههای دفع زباله و مراكز جدا سازي زباله
  2. ايستگاههای تصفيه فاضلاب
  3. محل نگهداری حيوانات
  4. كشتارگاههاي صنعتي
  5. صنايع بو زا و غيره

 

 مراحل كنترل و حذف بو توسط مه پاش(تصوير):

مرحله1

بو هاي توليد شده حاصله از منابع مختلف در حال انتشار در محيط هستند.

مرحله2

ميليون ها قطره بسيار ريز آب در محيط پودر می شود.

مرحله3

ذرات خنثی كننده  گاز های بو دار را در بر می گيرند و آنها را حذف می كنند.