دسامبر 25, 2016

اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

هدف اصلی شرکت، به عنوان اولین شرکت فعال در زمینه فناوری نوین تجهیزات اطفاء حریق و مکانیک پیشرفته، بهبود تجهیزات کنترل و اطفاء حریق و کاهش زمان عملیات و حفاظت از منابع کشور است.

 

چشم انداز و ماموریت

بیانیه های چشم انداز و مأموریت شرکت رهگشافن به شرح زیر می باشند:

بیانیه چشم انداز: « تبدیل شدن به شرکتی منحصربه فرد، پیشرو، متعهد و قابل اعتماد در زمینه خدمات کنترل و اطفاء حریق در کشور.»

بیانیه مأموریت: « شرکت مأموریت دارد تا با تولید تجهیزات نوین بر توانایی مدیریت فرآیند حریق و کاهش زمان عملیات و حفظ جان متخصصان اقدام نماید.

از اطلاعات خصوصی و امنیت اطلاعات مشتریان حفاظت نماید.