دسامبر 25, 2016

افتخارات

افتخارات

شرکت رهگشافن با توجه به بکارگیری تیم مجرب و متخبصص توانسته است تا کنون اکتساب دانش سیستم های اطفاء حریق نوین را با هدف کاهش مصرف آب و افزایش راندمان سیستم های موجود را کسب و در این مدت سیستم های اطفاء حریق واترمیست ، نازل های واترمیست فشار پایین، سامانه اطفاء حریق سرچاهی را در ثبت اختراع نماید.