طراحی سامانه اطفاء حریق

طراحی سامانه اطفاء حریق

rahgosha

ربات اطفاء حریق واترمیست (آتش نشانی)

طراحی  سامانه اطفاء حریق واتر میست جهت افزایش زمان عملیات و کنترل حریق در کوتاه ترین زمان
فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) سامانه اطفاء حریق واترمیست و سیستم کنترل ریزگرد منطقه ای