سرعت اشتعال-سرعت انتشار شعله

سرعت اشتعال

بنا به تعریف سرعت اشتعال به سرعت انتشار شعله احتراق درون یک گاز قابل انفجار گفته می شود. اشتعال به عواملی نظیر نوع مواد ترکیبی ، فشار و دمای گاز بستگی داشته و عموما این سرعت با افزایش فشار و دما افزایش می یابد. سرعت اشتعال سوخت گاز برابر با 0.67 متر بر ثانیه بوده و برای سوخت بنزین برابر با 0.83 متر بر ثانیه می باشد که به واسطه سرعت اشتعال بیشتر بنزین نسبت به گاز زمان جرقه در احتراق سوخت گاز باید نسبت به سوخت بنزین کمی سریعتر باشد.

نقطه جرقه هنگامی که یک سوخت به تدریج تا نقطه شعله وری گرم شود ، احتراق بدون منبع جرقه میتواند انجام شود. بنا به تعریف نقطه احتراق به پایینترین دمایی گفته می شود که در ان عمل احتراق به خودی خود انجام می شود. نقطه احتراق بنزین 380-360 درجه سانتیگراد و نقطه احتراق گاز طبیعی برابر با 680 درجه سانتیگراد بوده که به همین دلیل گاز نسبت به بنزین از ایمنی بالاتری برخوردار است.